Regulamin

REGULAMIN

Regulamin Akademia Piłkarska Sanok

Zasady ogólne

Zawodnikiem AP Sanok może zostać dziecko urodzone w latach 2006-2017, w tym także dzieci będące zawodnikami innych klubów sportowych, zarówno chłopcy jak i dziewczynki.

 1. Zajęcia w AP Sanok odbywają się z trybie grupowym.
 2. Zajęcia treningowe mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
 3. Czas jednej sesji treningowej wynosi od 60 do 90 minut w zależności od grupy wiekowej.
 4. Ilość sesji treningowych w ciągu jednego tygodnia wynosi 2-3 w zależności od grupy wiekowej.
 5. Zajęcia są nieodpłatne i wyłącznie dla Członków Klubu, którzy opłacają całoroczne składki członkowskie.
 6. Składka Członkowska w Sezonie 2022/23 wynosi 150 PLN od zawodnika i jest płatna co miesiąc przez dwanaście miesięcy w roku.
 7. Brak opłaconej Składki Członkowskich przez okres 2 miesięcy upoważnia do usunięcia z grona Członków.
 8. Każdy nowy zawodnik zostaje dopuszczony do udziału w zajęciach piłkarskich na podstawie Deklaracji Członkowskiej , podpisanej przez rodzica (opiekuna prawnego), aktualnych badań lekarskich i dokonaniu opłaty wpisowej oraz składki członkowskiej, zgodnie z Uchwałą Zarządu.
 9. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 10. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej, zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach.
 11. Każdy zawodnik reprezentuje wyłącznie barwy Akademii Piłkarskiej Sanok. Występ w meczu innej drużyny wymaga zgody trenera prowadzącego pod rygorem wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych.
 12. Nieobecność zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które mogą zostać wyciągnięte konsekwencje.
 13. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.
 14. Zawodników zobowiązuje się do przychodzenia na zajęcia minimum 10 minut przed planowym rozpoczęciem zajęć.
 15. W przypadku nieobecności zawodnika na zajęciach piłkarskich, zajęcia przepadają i nie przysługuje mu prawo do zwrotu składki członkowskiej.
 16. Akademia Piłkarska Sanok nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione wartościowe rzeczy na terenie obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia.
 17. Każdy nowy zawodnik zobowiązany jest do wyposażenia się w strój klubowy, który jest niezbędny do uczestniczenia w zajęciach.
 18. Każdy zawodnik MUSI posiadać aktualną Kartę Zdrowia Sportowca. Brak aktualnej Karty upoważnia Trenera do nie wpuszczenia zawodnika na zajęcia.

Prawa i obowiązki zawodnika Akademii Piłkarskiej Sanok

W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz deklarację członkowską podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych i opłacone składki. Zawodnicy, u których występują oznaki choroby lub mają otwarte skaleczenia, nie będą dopuszczani do zajęć sportowych.

 1. Zawodnik AP Sanok zobowiązuje się:
  1. godnie reprezentować barwy Akademii Piłkarskiej Sanok zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,
  2. szanować innych zawodników, zarówno we własnej drużynie jak i przeciwnika, oraz przestrzegać zasad Fair Play i dobrego wychowania,
  3. szanować i słuchać poleceń trenerów i innych pracowników Akademii Piłkarskiej Sanok
  4. na trening przynosić odpowiednie obuwie piłkarskie oraz strój klubowy.
  5. przed, w trakcie, jak i po treningu na prośbę trenera pomagać podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,
  6. wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
  7. być sumiennym i zdyscyplinowanym,
  8. w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
  9. wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
  10. podczas treningów i meczów nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami, znajomymi i innymi osobami,
  11. w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,
  12. szanować sprzęt i wyposażenie sportowe, które jest własnością Akademii Piłkarskiej Sanok. Po zakończeniu treningu lub meczu otrzymany sprzęt należy zwrócić trenerowi – z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu.
 2. Podstawą do gry zawodnika w meczach oraz wyjazdach krajowych i zagranicznych jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie o czynione postępy na treningach. O składzie drużyny zawsze decyduje trener prowadzący.
 3. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na najbliższy mecz.
 4. Zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem meczu.
 5. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika AP Sanok

W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.

 1. Rodzice i opiekunowie prawni nie mogą przebywać na terenie boiska treningowego, przeszkadzać trenerowi w prowadzeniu zajęć, wygłaszać uwag i opinii w trakcie zajęć oraz w obecności zawodników. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami powinni zgłaszać się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera – koordynatora AP Sanok. Naruszanie tych zasad spowoduje konsekwencje wobec osób naruszających, od prośby o opuszczenie obiektu treningowego po skreślenie zawodnika z listy uczestnika zajęć piłkarskich. W tym przypadku nie zwracana jest składka członkowska.
 2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
 3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.
 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek członkowskich do 15 – go dnia każdego miesiąca przez cały rok kalendarzowy. Akademia nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż 2 miesiące wysokość składki członkowskiej należy uzgodnić z koordynatorem .
 5. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej, po wcześniejszym uzgodnieniu koordynatorem .
 6. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić AP Sanok pisemnie lub  za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej do 25 – go dnia poprzedzającego następny miesiąc.

Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania

Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika AP Sanok są:

 • upomnienie
 • nagana,
 • kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów,
 • dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy,
 • skreślenie z listy zawodników

W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

Postanowienia końcowe

Akademia Piłkarska  Sanok zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.

 1. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wykluczenia z AP Sanok.
 2. Raz na rok trener zwołuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenie spraw bieżących.
 3. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny.